• El consistori també va ratificar una modificació en la taxa de residus

L’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar en ple el passat dia 27 de setembre bonificar, a partir del 2019, en un 95% l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en les llicències que tinguin com objectiu la reparació/arranjament o renovació de teulades, així com la reparació/ arranjament de façanes principals dels edificis.  Quedaran excloses de la bonificació les actuacions d’obra nova. L’objectiu és facilitar  la rehabilitació dels habitatges de la vila que ho requereixen.

D’altra banda, també es va modificar la Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Es van excloure de la taxa per a l’any 2019 la recollida dels residus comercials i industrials assimilables a municipals. Aquest servei passa a ser de recepció voluntària, regulant-se com a preu públic la prestació patrimonial a pagar pels beneficiaris del mateix, quan sigui l’Ajuntament el prestador d’aquest servei.

L’objectiu de la modificació és ajustar el preu de la recollida i tractament al comerç i a la indústria a la quantitat de residus generats, de forma que aquell petit comerç que pràcticament no genera residus o genera només fracció paper acabi pagant menys.

La determinació del preu públic per al comerç i la indústria es farà al llarg del 2019.