Aquest procediment té com objectiu establir alguns consells i recomanacions de mínims pel disseny
de les carrosses per tal de reduir riscos que puguin originar una situació d’accident o emergència.

• Tots els vehicles(tractors, etc.) han de disposar d’assegurança i la ITV en ordre. Es revisarà,
prèviament a la rua, el correcte funcionament del elements de seguretat i senyalització.

• Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de
ser adequada al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

• A les carrosses no hi poden haver elements de flama(per exemple pirotècnia), possible formació de
guspires o aparells que generin molta escalfor, si els materials de decoració no són ignífugs.

• A les carrosses no hi poden disposar-se de recipients de líquids inflamables, com per exemple
gasolina.

• En el cas de disposar de bateries o grups electrògens per subministrar electricitat a l’enllumenat o
altres parts de la carrossa(equip de música, etc.), caldrà que es disposin en compartiments separats
de l’habitacle i degudament protegits. Aquests equips es revisaran prèviament a l’acte, assegurant
principalment l’absència de pèrdues de combustible.

• El disseny de les carrosses i tractors preveurà la col·locació d’una protecció que eviti l’apropament
a les rodes.

• El disseny de les carrosses preveurà una ràpida evacuació i salvament de les persones que s’hi
troben a dins en cas d’emergència.

• A les carrosses s’evitarà la instal·lació de màquines i altres estris que comportin un moviment que
pugui provocar un atrapament a les persones que s’hi puguin apropar, com per exemple ventiladors
sense reixa de protecció, eixos giratoris, etc.

• Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagin moltes persones pel risc de caigudes o
d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut, garantiu que tenen una tanca o element de
protecció de suficient alçada per evitar la caiguda. S’evitaran actes insegurs que puguin derivar en
accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals a sobre d’estructures sense
protecció ni resistència.

• Les estructures muntades a les carrosses estaran construïdes de forma que no sigui possible que
es puguin desplomar fàcilment davant condicions meteorològiques adverses(vent, aigua, etc.), així
com es preveurà la càrrega màxima a la que poden estar sotmeses. Alhora caldrà preveure el possible
apropament a cablejats del carrer, així com garantir una aïllament de les estructures metàl·liques de
la carrossa davant un apropament a línies elèctriques del municipi.

• A l’interior de les carrosses es preveuran passos segurs i degudament ordenats, evitant d’aquesta
forma caigudes i ensopegades.

• Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat
d’incendi. L’Ajuntament podrà cedir extintors durant l’acte.

DURANT LA RUA:
• Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més
aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.

• Si conduïu algun dels vehicles de la rua, eviteu veure begudes alcohòliques ni conduir sota els
seus efectes, i porteu l’aigua en ampolles de plàstic.

• Els conductors dels vehicles hauran de mantenir una distancia de seguretat fixa entre les
carrosses així com una velocitat reduïda i constant.

• No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat
física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).

• Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de
no utilitzar cap element amb flama o guspires a les proximitats.

• No està permesa la pirotècnia ni elements amb flama o guspires.

• A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i
també utilitzar extintors.

• Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat
d’accidents.

• Contacteu amb els vigilants municipals o personal de l’organització davant de qualsevol situació
d’emergència que es presenti.

• Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d’assistència més proper.

• Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, evacueu al personal i talleu el subministrament
elèctric immediatament.

• En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l’element més
difícil de superar.

• En el cas que es produís una allau de persones, mostreu calma i faciliteu a les persones presents
els consells que indica el pla d’autoprotecció, si cal aturant la música de les carrosses perquè us
sentin millor.

• Les comparses hauran de circular de forma ordenada i sempre mantenint distancies de
seguretat respecte els vehicles.

Adjuntem pdf amb les mesures de recomanació.