La Comissió de Festes, en el procés de preparació de la Festa Major, convoca el II Concurs del Cartell de Festa Major 2018, d’acord amb les següents bases.

1: QUI POT PARTICIPAR?

-El concurs és obert a tothom que vulgui participar de manera individual.

2: CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA:
– Tema:
Les propostes hauran de basar-se en la temàtica de la Festa Major de Móra la Nova.

– Obres originals:

Es valorarà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.

– Elements que ha d’haver incorporats:

o L’escut de Móra la Nova.

o El logo de Festes Majors de Móra la Nova.

o El “hastag”: #femfestaMLN

o Les dates de la Festa Major de Móra la Nova 2018: del 27 de Juliol al 6 d’Agost del 2018

 Aquestes imatges es trobaran a la pàgina web de l’Ajuntament.

-Característiques tècniques:

La imatge haurà tenir unes dimensions proporcionals a la mida quadrada (21×21 cm). La proposta s’haurà de presentar en suport digital (“jpg” o “tiff”) amb una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició (300ppp).

Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser fotoreproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

3: PRESENTACIÓ:

-Procediment:

La proposta s’haurà de trametre mitjançant sobre tancat, identificat per un lema o pseudònim, i la referència “Concurs portada Programa de Festa Major 2018” i haurà d’incloure:

  • CD o dispositiu d’emmagatzematge digital amb la proposta.
  • Una còpia impresa de l’obra, que no s’ha de signar, ni ha de portar cap marca distintiva.
  • Breu explicació de l’obra que faciliti al jurat la seva interpretació.
  • Sobre tancat amb les dades del contacte:

Nom de l’autor, telèfon de contacte, direcció postal, adreça electrònica.
A l’exterior d’aquest sobre hi haurà de constar també el lema o pseudònim.
Els treballs s’hauran d’entregar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Móra la Nova, en horari d’atenció al públic, o s’hauran d’enviar per correu certificat, a la següent adreça:
Ajuntament de Móra la Nova
Major, 88
43770 Tarragona

(adreçades a la Regidoria de Festes)
Els treballs que es rebin fora de termini o no compleixin les bases quedaran fora de concurs.

-Termini de presentació:

El termini d’admissió de les propostes serà el 29 de juny de 2018. En el cas d’enviament per correu certificat, al mata-segells hi haurà de constar la data d’enviament, per poder justificar que la proposta s’ha presentat dins del termini establert.


4-
EL PREMI:

El disseny guanyador serà la imatge de la portada del programa de la Festa Major de Móra la Nova 2018.

A part, 100€ en vals de descompte als comerços del poble. Aquest premi es lliurarà el dia 2 d’agost durant el sopar de germanor.

 

5- JURAT I VEREDICTE:

-El jurat estarà format pels membres de la comissió de festes.

-Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.

-En cas que del sobre amb la identificació dels concursants es derivés incompliment de les bases, el participant romandria eliminat, i es realitzaria la

mateixa operació amb la segona obra millor valorada, i així successivament.

-El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els cartells presentats no tinguin la suficient qualitat tècnica; en aquest cas, el jurat podrà decidir

encarregar el cartell a un/a artista determinat.

-El jurat es reserva la potestat de proposar alguna modificació a nivell de tonalitats i/o de tipografia, prèvia consulta i col·laboració amb l’autor.

-El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

6- PROPIETAT:

La proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de Móra la Nova, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades.

Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/s. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat – i en aquest cas liquidat–els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant l’Ajuntament de Móra la Nova de tota responsabilitat.

 

7- RETORN DE LES OBRES NO PREMIADES:

Les propostes no premiades podran ser recollides fins el dia 20 de juliol a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Móra la Nova, en horari d’atenció al públic. Passat aquest termini, restaran propietat de l’Ajuntament.

 

8- NOTA LEGAL:

Els drets d’imatge del guanyador en els actes públics relacionats amb les publicacions en les quals aparegui la seva obra, seran cedits a l’Ajuntament de Móra la Nova per a ser utilitzats en medis propis o aliens, ja sigui impresos com digitals, amb finalitats divulgatives

9- ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, així com el criteri i el veredicte del jurat.

 

Bases del concurs en pdf.
L’escut de Móra la Nova.
El logo de Festes Majors de Móra la Nova.