BASES CONCURS PORTADA PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2017
La Comissió de Festes, en el procés de preparació de la Festa Major, convoca el I Concurs del Cartell de Festa Major 2017, d’acord amb les següents bases.

1: QUI POT PARTICIPAR?
-El concurs és obert a tothom que vulgui participar de manera individual.

2: CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA:
– Tema:
Les propostes hauran de basar-se en la temàtica de la Festa Major de Móra la Nova.

– Obres originals:
Es valorarà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.

– Elements que ha d’haver incorporats:
o L’escut de Móra la Nova.
o El logo de Festes Majors de Móra la Nova.
o El “hastag”: #femfestaMLN
o Les dates de la Festa Major de Móra la Nova 2017: del 29 de Juliol
al 7 d’Agost del 2017
(Aquestes imatges es trobaran al final de la pàgina) 
-Característiques tècniques:
La imatge haurà tenir unes dimensions proporcionals a la mida quadrada (21×21 cm). La proposta s’haurà de presentar en suport digital (“jpg” o “tiff”) amb una resolució adequada per generar impressions i versions d’alta definició (300ppp)
Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser fotoreproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.

3: PRESENTACIÓ:
-Procediment:
La proposta s’haurà de trametre mitjançant sobre tancat, identificat per un lema o pseudònim, i la referència “Concurs portada Programa de Festa Major 2017” i haurà d’incloure:
·CD o dispositiu d’emmagatzematge digital amb la proposta.
·Una còpia impresa de l’obra, que no s’ha de signar, ni ha de portar cap marca distintiva.
·Breu explicació de l’obra que faciliti al jurat la seva interpretació.
·Sobre tancat amb les dades del contacte:
Nom de l’autor o autors, telèfon de contacte, direcció postal, adreça electrònica.
A l’exterior d’aquest sobre hi haurà de constar també el lema o pseudònim.
Els treballs s’hauran d’entregar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Móra la Nova, en horari d’atenció al públic, o s’hauran d’enviar per correu certificat, a la següent adreça:
Ajuntament de Móra la Nova
C. Major, 88
43770 Tarragona
(adreçades a la Regidoria de Festes)

Els treballs que es rebin fora de termini o no compleixin les bases quedaran fora de concurs.
-Termini de presentació:
El termini d’admissió de les propostes serà el 30 de juny de 2017. En el cas d’enviament per correu certificat, al mata-segells hi haurà de constar la data d’enviament, per poder justificar que la proposta s’ha presentat dins del termini establert.
4- EL PREMI:
El disseny guanyador serà la imatge de la portada del programa de la Festa Major de Móra la Nova 2017.
A part, 100€ en vals de descompte als comerços del poble. Aquest premi es lliurarà el dia 2 d’agost durant el sopar de germanor.
5- JURAT I VEREDICTE:
-El jurat estarà format pels membres de la comissió de festes.
-Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.
-En cas que del sobre amb la identificació dels concursants es derivés incompliment de les bases, el participant romandria eliminat, i es realitzaria la mateixa operació amb la segona obra millor valorada, i així successivament.
-El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els cartells presentats no
tinguin la suficient qualitat tècnica; en aquest cas, el jurat podrà decidir
encarregar el cartell a un/a artista determinat.
-El jurat es reserva la potestat de proposar alguna modificació a nivell de
tonalitats i/o de tipografia, prèvia consulta i col·laboració amb l’autor.
-El veredicte del jurat serà inapel·lable.
6- PROPIETAT:
La proposta premiada romandrà en propietat exclusiva i permanent de l’Ajuntament de Móra la Nova, el qual tindrà la completa llibertat per utilitzar i reproduir el disseny premiat. Al ser propietari legal del disseny, es reserva el dret de modificar algun aspecte del mateix per adequar-lo a les finalitats que li són assignades.
Els drets de propietat intel·lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/s. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat – i en aquest cas liquidat–els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant l’Ajuntament de Móra la Nova de tota
responsabilitat.
7- RETORN DE LES OBRES NO PREMIADES:
Les propostes no premiades podran ser recollides fins el dia 20 de juliol a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Móra la Nova, en horari d’atenció al públic. Passat aquest termini, restaran propietat de l’Ajuntament.
8- NOTA LEGAL:
Els drets d’imatge del guanyador en els actes públics relacionats amb les publicacions en les quals aparegui la seva obra, seran cedits a l’Ajuntament de Móra la Nova per a ser utilitzats en medis propis o aliens, ja sigui impresos com digitals, amb finalitats divulgatives.
9- ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, així com el criteri i el veredicte del jurat.

 

o Bases del concurs en pdf.
o L’escut de Móra la Nova.
o El logo de Festes Majors de Móra la Nova.