Convocatòria a l’ajut de foment de l’ocupació de l’any 2021.

Sol·licitud d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació, any 2021.

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Memòria explicativa.