Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Bases reguladores per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació a Móra la Nova.
Model Memòria
Sol·licitud d’incentius a les empreses per a la promocioó de l’ocupació, any 2022.