Dades Legals

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.moralanova.cat

1. Dades Identificatives

Ajuntament de Móra la Nova
Carrer Major 88
43770 Mora la Nova
Tlf: 977 414 274
Correu: ajuntament@moralanova.cat
CIF: P4309500I
Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’Ajuntament de Móra la Nova rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de l’Ajuntament de Móra la Nova a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de l’Ajuntament de Móra la Nova

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc Web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de l’Ajuntament de Móra la Nova.

4. Limitació de Responsabilitats

L’Ajuntament de Móra la Nova no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, l’Ajuntament de Móra la Nova no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. L’Ajuntament de Móra la Nova no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. L’Ajuntament de Móra la Nova no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de l’Ajuntament de Móra la Nova, entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. L’Ajuntament de Móra la Nova no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

L’Ajuntament de Móra la Nova li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

L’Ajuntament de Móra la Nova compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’Ajuntament de Móra la Nova li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d’aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d’aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l’11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan facilita les dades personals a través d’aquest web autoritza a l’Ajuntament de Móra la Nova per al seu ús i tractament informàtic, amb l’objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a l’Ajuntament de Móra la Nova.

6. Jurisdicció i Lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i l’Ajuntament de Móra la Nova es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents.

7. Política de devolucions

En virtut de l’article 15 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Matèria de Revisió en Via Administrativa, el dret a obtenir la devolució d’ingressos indeguts podrà reconèixer-se en diversos procediments, entre els quals està el procediment regulat en la Secció II del Capítol V del citat Reial decret, que serà d’aplicació per als supòsits previstos en l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.