En virtut de l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases del Règim local, corresponen, en tot cas, al ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari (excepte la determinació dels preus públics que es competència de la Junta de Govern local per delegació); l’aprovació i modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat del que disposa l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

j) L’exercici de les accions administratives i judicials.

k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) L’alienació del patrimoni.

ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

m) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

També pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

TipusDataHora d'iniciHora de finalitzacióConvocatoriaActa
Ple Ordinari24/01/202319:30:00Descarrega
Ple Extraordinari28/11/202219:30:00Descarrega
Ple Ordinari27/10/202219:30:00Descarrega
Ple Extraordinari06/10/202219:30:00Descarrega
Ple Ordinari21/07/202219:30:00Descarrega
Ple Extraordinari22/06/202219:30:00Descarrega
Ple Ordinari28/04/202219:30:0020:56:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari24/03/202219:30:0020:30:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari27/01/202219:30:0020:35:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari28/10/202119:30:0021:00:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari23/09/202119:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari29/06/202119:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari10/06/202119:30:0020:30:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari29/04/202119:30:0021:15:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari28/01/202119:30:0020:15:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari20/01/202118:00:0018:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari19/11/202019:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari29/10/202019:30:0021:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari01/10/202019:30:0020:40:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari16/07/202019:30:0020:53:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari11/06/202019:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari16/01/202019:30:0020:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari14/01/202020:00:0020:45:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari27/12/201913:00:0013:35:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari31/10/201919:30:0020:10:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari16/10/201921:25:0022:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari14/10/201920:00:0022:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari26/09/201919:30:0021:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari18/07/201919:30:0020:05:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari04/07/201919:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari15/06/201918:00:0018:45:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari12/06/201919:30:0019:50:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari22/05/201919:00:0019:45:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari30/04/201919:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari10/04/201919:30:0020:45:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari02/04/201919:30:0020:00:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari28/02/201919:30:0020:35:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari31/01/201919:30:0021:30:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari27/12/201819:30:0020:15:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari23/11/201819:30:0019:45:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari24/10/201819:30:0020:15:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari27/09/201819:30:0020:15:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari26/07/201817:30:0021:40:00DescarregaDescarrega
Ple Extraordinari21/06/201819:30:0020:45:00DescarregaDescarrega
Ple Ordinari23/01/201819:30:0021:30:00DescarregaDescarrega