Nom
1- Impost sobre béns immobles. Descarrega
2- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Descarrega
3- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Descarrega
4- Impost sobre activitats econòmiques. Descarrega
5- Ordenança impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Descarrega
6- Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents i tramitació d’expedients administratius. Descarrega
8- Ordenança reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Descarrega
9- Ordenança reguladora de la taxa de clavegueram. Descarrega
10- Ordenança reguladora de la taxa del cementeri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Descarrega
11- Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del subsòl i volada de la via pública. Descarrega
12- Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. Descarrega
13- Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Descarrega
14- Ordenança reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena Descarrega
15- Ordenança reguladora de la taxa per la presentació dels serveis de difusió de noticies i publicitat. Descarrega
16- Ordenança reguladora de la taxa per la presentació de serveis de caire esportiu, lúdic, formatiu o cultural a la piscina municipal i en altres instal·lacions municipals. Descarrega
17- Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable. Descarrega
 18- Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulats i rodatges cinematogràfic.  Descarrega
21- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Descarrega
22- Taxa de prestació del servei d’entreteniment i conservació de camins veïnals del terme. Descarrega
23- Preu públic per la presentació de serveis i realització d’activitats en les diferents fires promogudes per l’ajuntament de Móra la Nova Descarrega
24- Preu públic per la publicitat de l’emissora de ràdio municipal Descarrega
25- Ordenança reguladora de la taxa per la presentació de serveis per l’escola municipal d’arts plàstiques i disseny de Móra la Nova Descarrega
Ordenança reguladora del preu públic pel subministrament i serveis no educatius prestats a l’Escola municipal d’arts i oficis. Descarrega
26- Ordenança reguladora del preu públic per la venda de llibres obsolets de la Biblioteca Municipal així com per l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de l’expedició de documents Descarrega
27- Ordenança reguladora de la taxa per la presentació de serveis a la llar d’infants “El Comellar” Descarrega
 Ordenança reguladora del procediment sancionador en matèria viària del municipi de Móra la Nova Descarrega
28- Ordenança reguladora del preu públic pels serveis que es presenten a l’Alberg Juvenil “Mas de la Coixa Descarrega
29- Ordenança reguladora del preu públic per la cessió a persones físiques i/o jurídiques de l’ús d’instal·lacions de locals municipals Descarrega
30- Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats en les diferents fires i festes promogudes per l’Ajuntament de Móra la Nova. Descarrega
31- Ordenança reguladora del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipis. Descarrega
32- Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal. Descarrega