Ordenança general de prestació de de serveis funeraris
Ordenança reguladora de l'ús de determinats equipaments municipals
Ordenança reguladora del procediment sancionador en matèria viària
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Ordenança municipal de tinença d'animals
Ordenança municipal per la gestió dels residus de la construcció
Ordenança reguladora d'usos del pavelló firal i multiusos
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020