Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor benvolgut no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

La competència per a la celebració dels contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost basi de licitació, en els termes definits en l’article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

Atorgar llicències en general, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
La incoació, resolució i execució d’Ordres d’execució inclosos expedients de protecció de la legalitat urbanística, llevat de supòsits urgents/imminents.

Les aprovacions de liquidacions tributaries de tributs, que no estiguin especialment, delegades a alguna regidoria en concret. Aquesta delegació no inclou altres competències que no sigui les aprovacions de liquidacions tributaries de tributs.

Francesc Xavier Moliné i Rovira Alcaldia, promoció econòmica i urbanisme
Alcalde
/
Jesús Álvarez Vilás Governació, serveis, protecció civil, cementeri.
1r Tinent
/
Laura Griño Serret Hisenda, Turisme, Sanitat, Serveis Socials.
2a Tinent
/
Míriam Vinaixa Rey Festes, Fires, Ensenyament i Protocol.
3er Tinent
/
Ferran Rosich Prunera Esports, Medi Ambient, Comerç, Agricultura i Camins
Regidor
/
Maria Font Vallespí Igualtat, cultura, comunicació i joventut.
Regidor
/
Actes 2020

Junta de Govern Local nº 47/2020 de data 9 de desembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 46/2020 de data 2 de desembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 45/2020 de data 25 de novembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 44/2020 de data 18 de novembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 43/2020 de data 11 de novembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 42/2020 de data 04 de novembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 41/2020 de data 28 d’octubre de 2020.
Junta de Govern Local nº 40/2020 de data 21 d’octubre de 2020.
Junta de Govern Local nº 39/2020 de data 14 d’octubre de 2020.
Junta de Govern Local nº 38/2020 de data 7 d’octubre de 2020.
Junta de Govern Local nº 37/2020 de data 30 de setembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 36/2020 de data 23 de setembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 35/2020 de data 16 de setembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 34/2020 de data 09 de setembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 33/2020 de data 02 de setembre de 2020.
Junta de Govern Local nº 32/2020 de data 26 d’agost de 2020.
Junta de Govern Local nº 31/2020 de data 12 d’agost de 2020.
Junta de Govern Local nº 30/2020 de data 05 d’agost de 2020.
Junta de Govern Local nº 29/2020 de data 29 de juliol de 2020.
Junta de Govern Local nº 27/2020 de data 27/07/2020.
Junta de Govern Local nº 27/2020 de data 27/07/2020.
Junta de Govern Local nº 26/2020 de data 15 de juliol de 2020.
Junta de Govern Local nº 25/2020 de data 10 de juliol de 2020.
Junta de Govern Local nº 24/2020 de data 8 de juliol de 2020.
Junta de Govern Local nº 23/2020 de data 01 de juliol de 2020.
Junta de Govern Local nº 22/2020 de data 25 de juny de 2020.
Junta de Govern Local nº 21/2020 de data 17 de juny de 2020.
Junta de Govern Local nº 20/2020 de data 10 de juny de 2020.
Junta de Govern Local nº 19/2020 de data 03/06/2020.
Junta de Govern Local nº 18/2020 de data 27/05/2020.
Junta de Govern Local nº 17/2020 de data 20/05/2020.
Junta de Govern Local nº 16/2020 de data 06 de maig de 2020.
Junta de Govern Local nº 15/2020 de data 29 d’abril de 2020.
Junta de Govern nº 14/2020 de data 22 d’abril de 2020.
Junta de Govern Local nº 13/2020 de data 09/04/2020.
Junta de Govern Local nº 12/2020 de data 02/04/2020.
Junta de Govern Local nº 11/2020 de data 26/03/2020.
Junta de Govern Local nº 10/2020 de data 11 de març de 2020.
Junta de Govern Local nº 9/2020 de data 4 de març de 2020.
Junta de Govern Local nº 8/2020 de data 26/02/2020.
Junta de Govern Local nº 7/2020 de data 19 de febrer de 2020.
Junta de Govern Local nº 6/2020 de data 12/02/2020.
Junta de Govern Local nº 5/2020 de data 05 de febrer de 2020.
Junta de Govern Local núm. 4/2020 de data 27/01/2020.
Junta de Govern Local Nº 3/2020 de data 22 de gener de 2020.
Junta de Govern Local Nº 2/2020 de data 15 de gener de 2020.
Junta de Govern Local nº 01/2020 de data 08 de gener de 2020.