– Organitzar els actes de La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’Oli i la Fira de Brocanters, amb la finalitat de potenciar la tradició i donar realç a la festa.

– Potenciar la unió de tots els ciutadans, les associacions, etc., a través de les seves propostes de programació festiva.

– La pràctica i promoció d’activitats culturals, recreatives, festives i d’una altra índole.

– Ajudar a través d’iniciatives a buscar finançament d’activitats propostes que signifiquin millora per a la programació festiva.

– Coordinar i vigilar l’exacte compliment de les diferents programacions un cop aprovades per la Comissió de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’Oli i la Fira de Brocanters.

La Presidència correspondrà a l’Alcalde, senyor Francesc Xavier Moliné Rovira.

El Consell, integrat pel membres següents:

 

 

 

NOM

PROPOSTA ÀREA

REPRESENTACIÓ

MIRIAM VINAIXA REY

Presidenta del Consell, per delegació de l’Alcaldia (Regidora delegada Fires i Directora de les Fires)

Ajuntament

JORDI LOPEZ LEOR

Regidor

Ajuntament

JESÚS ALVAREZ VILAS

Regidor

Ajuntament

MARC ROMERA ABELLÓ

Coordinador de les fires

Del sector comerç de productes

JOAN JOSEP RODRIGUEZ SABATE

Accessos, Serveis i Seguretat

Tècnic de seguretat

MONTSERRAT VIÑA BORRULL

Fira del Ví

Del sector del comerç de productes agrícoles

DAVID LLAURADÓ AVILA Pavelló Firal Sector comercial

JORDI LLEBERIA FARNOS

Comerç i firaires

Sector comercial i firaires

JOAN R. CASANOVA FALCÓ

Fira del Vi

Sector restauració

FREDERIC GINÉ MONCLÚS

Protocol i comunicació

Sector protocol i comunicació

JULIO MONFORT TENA

Agricultura

Sector agrícola

BRUNO GIRONES BALSEBRE

Promoció económica

Promoció econòmica

JOSEP ESCODA PIÑOL

Ramaderia

Del sector del comerç de productes ramaders

ANTONI CUTRONA CUTRONA

Agricultura

Del sector del comerç de productes agrícoles

MIQUEL ANGEL CERVELLÓ

Accessos, Serveis i Seguretat

Tècnic de seguretat

ESTHER ESCOLÀ PIÑOL

Comerç i firaires

Sector comerçial i firaires

LOURDES BIENVENIDO BARRIOS

Protocol i comunicació

Sector protocol i comunicació

La Secretaria, que correspondrà al Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari-interventor municipal o funcionari en qui es delegui, que a la vegada serà assistit pel Sr. Bruno Gironès Balsebre, personal de l’Ajuntament de Móra la Nova o altre personal designat per la Presidenta del Consell.