Actualment tenim aquests anuncis en exposició

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A D'ANGLÈS

Publicat el 21-09-2018

Decret de l´Alcaldia núm. 98/2018, d´aprovació de la llista provisional d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la borsa de treball d´un professor d´anglès.

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A ESPORTS-FIRES

Publicat el 20-09-2018

Acta del tribunal qualificador, de data 18/09/2018, sobre la valoració de la fase del concurs.

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A D'ANGLÈS

Publicat el 14-09-2018

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSOR/A D'ANGLÈS

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A ESPORTS-FIRES

Publicat el 13-09-2018

Decret d´Alcaldia 96/2018, de data 13 de setembre , llista definitiva d´admesos i exclosos i nomenament de tribunal per la constitució d'una borsa de treball de dinamitzador/a esport-fires

Decret Alcaldia 93/2018 AP/Peó Especialista Polivalent

Publicat el 10-09-2018

Decret Alcaldia 93/2018 AP/Peó Especialista Polivalent Marc Paez Ortega

Exercici 2n fase oposició, valoració de mérits fase concurs i resultat global concurs oposició

Publicat el 08-08-2018

Acta del tribunal qualificador sobre el desenvolupament del segon exercici, entrevista, de la fase d'oposició, valoració de mértis de la fase de concurs i resultat global del concurs oposició

Resultat segona i tercer prova borsa treball vigilant municipal

Publicat el 02-08-2018

Acta del desenvolupament dels coneixements teòrics de la fase d'oposició: proves núm. 2 i núm. 3

Nota informativa procés selectiu borsa de treball Vigilant Municipal

Publicat el 31-07-2018

Nota informativa sobre l'avaluació de coneixements teòrics

Constitució tribunal qualifiació i resultat primera prova borsa treball vigilant municipal

Publicat el 31-07-2018

Constitució del tribunal qualificador i desenvolupament del primer exercici de la fase d'oposició per l'accés amb caràcter de funcionari interí a una borsa de treball de plaça de Vigilant Municipal: prova núm. 1. Aptitud física

Decret Alcaldia relació definitiva Admesos i Exclosos borsa de treball Vigilant Municipal

Publicat el 26-07-2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos, nomentament del tribunal i data de les proves dels procés selectiu dper la constitució de borsa de treball de Vigilant Municipal

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats al foment de les activitats econòmiques, escombreries 2017

Publicat el 26-07-2018

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats al foment de les activitats econòmiques, escombreries 2017

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombreries 2017

Publicat el 26-07-2018

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombreries 2017

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A ESPORTS-FIRES

Publicat el 17-07-2018

Decret d´Alcaldia 73/2018, de data 12 de juliol, Relació d´aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de dinamitzador/a esport-fires

PROCÉS SELECTIU PER CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS MUNICIPALS

Publicat el 05-07-2018

Decret núm. 71/2018, de data 05/07/2018 d´admesos i exclosos al procés selectiu per concurs-oposició lliure, per la constitució d'una borsa de treball destinada al servei de vigilants municipals.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

REESTRUCTURACIÓ D´ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES

Publicat el 02-05-2018

Decret de l´Alcaldia núm. 156/2017, de reestructuració d´àres de Govern i Regidories Delegades de l´Ajuntament de Móra la Nova

Modificació de la composició de la Comissió de Coordinació de l´Ajuntament de Móra la Nova

Publicat el 08-01-2018

Anunci de l´acord adoptat pel Ple de l´Ajuntament de Móra la Nova, en la sessió ordinària celebrada el dia 19/10/2017, de modificació de la composició de l´òrgan col·legiat i complementari de l´Ajuntament anomenat Comissió de Coordinació.

Acta esmena d'errors valoració final procés selectiu peó especialista

Publicat el 28-12-2017

Acta esmena d'errors valoració final procés selectiu peó especialista

Acta valoració procés selectiu peó especialista polivalent més acta esmena d'errors valoració procés selectiu peó especialista

Publicat el 28-12-2017

Acta valoració procés selectiu peó especialista polivalent més acta esmena d'errors valoració procés selectiu peó especialista

Borsa de treball peó especialista polivalent: valoració català i horari fase entrevista

Publicat el 27-12-2017

Borsa de treball peó especialista polivalent: valoració català i horari fase entrevista

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - VALORACIÓ NIVELL DE CATALA

Publicat el 22-12-2017

Acta de la prova de valoració del nivell de Català.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

Publicat el 19-12-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia 139-2017 d´aprovació de la llista definitiva d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de peó especialista polivalent per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, amb personal laboral de caràcter temporal.

Delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern Local

Publicat el 18-12-2017

Anunci d´informació pública sobre la delegació de funcions del Ple a favor de la Junta de Govern Local

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - RESULTAT DEFINITIU DEL CONCURS

Publicat el 15-12-2017

Acta del Tribunal de data 14/12/2017 sobre la valoració dels mèrits i resolució del concurs en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - LLISTA DEFINITIVA

Publicat el 12-12-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

Pagament de Tributs 2018

Publicat el 04-12-2017

Calendari de pagament de tributs any 2018.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - LLISTA PROVISIONAL

Publicat el 29-11-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista provisional d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de peó especialista polivalent per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, amb personal laboral de caràcter temporal.

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - LLISTA PROVISIONAL

Publicat el 29-11-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

Decret d'Alcaldia 119-2017 Restructuració de la Junta de Govern Local i dels Tinents Alcaldes

Publicat el 21-11-2017

Resstructuració de la Junta de Govern Local i dels Tinents Alcaldes

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 29-09-2017

Valoració de la prova de Català i determinació dels aspirants que passen a la fase de concurs en el procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de jardiner/ra

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 29-09-2017

Valoració de la fase del concurs en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de Jardiner/ra

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 22-09-2017

Aprovació de la llista DEFINITIVA d´admesos i exclosos, de la llista definitiva d´aspirants que acrediten, o no, el nivell Català i de nomenament del Tribunal Qualificador.

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 06-09-2017

Aprovació de la llista provisional d´admesos i exclosos, fixar la data de la primera prova, i de la llista provisional d´aspirants que acrediten, o no, el nivell de Català.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 28-07-2017

Bases de la convocatòria que regiran el procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de jardiner/ra per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral amb carácter temporal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 05-07-2017

Anunci dels resultats globals del concurs-oposició per la constitució de la borsa d´Educadors/res de la Llar d´Infants Municipal de Móra la Nova.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 04-07-2017

Anunci dels resultats de la fase d´oposició i resultat global del concurs-oposició de la Borsa de Treball de Director/ra de la Llar d´Infants Mpal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 29-06-2017

Anunci relació d´aprovats segona prova d´oposició. Resultat entrevista per la Borsa d´Educadors/res de la Llar d´Infants de mpal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 28-06-2017

Relació d´aprovats en el supòsit pràctic, primer exercici d´oposició per la constitució de la borsa de treball d´educadors/res. Llar d´Infants Municipal.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 16-06-2017

Decret de l´Alcaldia núm. 53/2017, d´aprovació de la llista definitiva d´admesos i exclosos, nomenament de membres del tribunal i fixació de data de la fase d´entrevista.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 16-06-2017

Decret núm. 54/2017, sobre aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament de membres del tribunal i fixació de la data de les proves.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 06-06-2017

Llista provisional d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la consititució d´una Borsa de treball de Director/a de la Llar d´Infants Mpal. Decret Alcaldía 50/2017, de data 06/06/2017

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 06-06-2017

Llista provisional d´admesos i exclosos en el proces selectiu per constitució d´una borsa de treball d´Educador/res a la Llar d´Infants Municipals de Móra la Nova. Decret Alcaldia núm. 51 de data 06/06/2017.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 12-05-2017

Convocatòria per la selecció, mitjançant concurs-oposició i constitució d´una borsa de treball, amb tramitació d´urgència, de Director/ra de la Llar d´Infants Mpal. de l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral de carácter temporal, grup de classificació equiparable al A2.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 12-05-2017

Convocatòria per la selecció, mitjançant concurs i constitució d´una borsa de treball, amb tramitació d´urgència, d'educadors/res de la Llar d´Infants Mpal. de l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral de carácter temporal, grup de classificació equiparable al grup C1.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ