Ordenança reguladora del procediment sancionador en matèria viària
Ordenança general de prestació de de serveis funeraris
Ordenança reguladora de l'ús de determinats equipaments municipals
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Ordenança municipal per la gestió dels residus de la construcció
Ordenança municipal de tinença d'animals
Ordenança reguladora d'usos del pavelló firal i multiusos
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2019
Ordenances fiscals per a l'any 2018
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2010
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable
Ordenança fiscal núm. T-7 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de clavegueram
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàveres i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents i tramitació d'expedients administratius
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de caire esportiu, lúdic, formatiu o cultural a la piscina municipal i en altres instal·lacions municipals
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de difusió de notícies i publicitat
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terreny d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosa o abusivament a la via pública
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenança fiscal núm. T-11 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Ordenances fiscals per a l'any 2004
Ordenança fiscal núm. T-10 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de veu pública
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació i atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental